Lakshmi Kasu Haram Necklace

lakshmi-kasu-haram
Brand: Omprakash Jewels

Lakshmi Kasu Haram Necklace by the brand Omprakash Jewels. Below are the complete brand details:

Brand Name: Omprakash Jewels
Instagram: https://www.instagram.com/omprakashjewellersandpearls/
Facebook: https://www.facebook.com/Omprakash-Jewellers-and-Pearls-1610762899195616/
Website: http://omprakashjewellers.com/